«Κύριε, τὸν Παράλυτον…»

«Κύριε, τὸν Παράλυτον…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Παραλύτου.

Ἦχος πλ. δ᾿.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Κύριε, τὸν Παράλυτον οὐχ ἡ κολυμβήθρα ἐθεράπευσεν,Κύριε, τον Παράλυτο δεν τον θεράπευσε η κολυμβήθρα,
ἀλλ’ ὁ σὸς λόγος ἀνεκαίνισε,αλλά τον ανανέωσε ο δικός Σου λόγος.
καὶ οὐδὲ ἡ πολυχρόνιος αὐτῷ ἐνεπόδισε νόσος,Και ούτε η ασθένεια, που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια,
τον εμπόδισε,
ὅτι τῆς φωνῆς σου ὀξυτέρα ἡ ἐνέργεια ἐδείχθη,γιατί η ενέργεια της φωνής Σου απεδείχθη πιο δυνατή.
καὶ τὸ δυσβάστακτον βάρος ἀπέρριψε,Και το δυσβάστακτο αυτό φορτίο του το απέρριψε,
καὶ τὸ φορτίον τῆς κλίνης ἐβάστασεν,ενώ το φορτίο του κρεβατιού του το βάσταξε,
εἰς μαρτύριον τοῦ πλήθους τῶν οἰκτιρμῶν σου,ως μαρτυρία της ευσπλαχνίας σου προς το μαζεμένο πλήθος,
δόξα σοι.Κύριε να είσαι δοξασμένος.

«Κύριε, τὸν Παράλυτον…»

«Κύριε, τὸν Παράλυτον…» – Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Παραλύτου – Ἦχος πλ. δ’. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή.