Συναξάριον Αγίου Συμεών, επισκόπου Ιεροσολύμων

Συναξάριον Αγίου Συμεών, επισκόπου Ιεροσολύμων - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Τῇ ΚΖ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Συμεών, Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου.

Στιχ. Ἀδελφά πάσχεις, Συμεών, τῷ Κυρίῳ, Ξύλῳ κρεμασθείς, ὡς ἀδελφός Κυρίου.
Ἐν ξύλῳ ἑβδομάτῃ Συμεών πάγη εἰκάδι μακρῷ.

Ὅς ἦν υἱός τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ, ἀδελφός δέ Ἰακώβου. Τοῦτον αὐτός ὁ Χριστός καί Θεός ἡμῶν προσλαβόμενος, καί ἀδελφόν ὀνομάζεσθαι καταδεξάμενος, ἱερέα ἔχρισε, τοῦ κηρύττειν αὐτοῦ τήν ἔνδοξον παρουσίαν. Ὅθεν μυρίοις πόνοις καί ἱδρῶσι παλαίσας, ὡς ποιμήν, καί οὐχ ὡς μισθωτός, τόν θρόνον τῶν Ἱεροσολύμων κατεκόσμει. Καί ναόν ἑαυτόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπεργασάμενος, τούς ναούς τῶν εἰδώλων κατέστρεψε˙ καί τούς πεπλανημένους πρός φῶς ὁδηγήσας, καί πολυώδυνα κολαστήρια ὑπομείνας διά τήν εὐσέβειαν, σταυρῷ προσεπάγη, ἤδη γεγονώς ἐτῶν ἑκατόν εἴκοσι˙ κἀκεῖθεν πρός τόν ποθούμενον αὐτῷ Χριστόν Σωτῆρα ἐπανῆλθεν. Οὗτος ὁ μακάριος διπλῆν τήν κλῆσιν ἐπλούτησε˙ Σίμων γάρ καί Συμεών ἐκαλεῖτο, καί ἀδελφός Ἰακώβου, καί αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἐχρημάτισε.

Συναξάριον Αγίου Συμεών, επισκόπου Ιεροσολύμων