«Μεθ’ ἡμέρας ὁκτώ…»

«Μεθ’ ἡμέρας ὁκτώ…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Αντιπάσχα.

Ἦχος πλ. β’

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ τῆς Ἐγέρσεώς σου Ἰησοῦ βασιλεῦ, Οκτώ ημέρες μετά από την Ανάστασή Σου, Ιησού Βασιλέα,
μονογενὲς Λόγε τοῦ Πατρός,μονογενή Λόγε του Πατέρα,
ὤφθης τοῖς Μαθηταῖς σου, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν,είδες τους Μαθητές σου, όσο οι πόρτες ήταν κλειστές,
τὴν εἰρήνην σου παρεχόμενος, παρέχοντάς τους την ειρήνη Σου.
καὶ τῷ ἀπιστοῦντι Μαθητῇ τοὺς τύπους ἔδειξας.Και στον δύσπιστο μαθητή έδειξες τα σημάδια από τα καρδιά.
Δεῦρο ψηλάφησον τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας,«Έλα και ψηλάφισε τα χέρια και τα πόδια
καὶ τὴν ἀκήρατόν μου πλευράν,και την ανέγγιχτό μου πλευρά».
ὁ δὲ πεισθεὶς ἐβόα σοι·Αυτός, αφού πείσθηκε, κραύγασε προς Εσένα:
ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι.«Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δοξασμένος να είσαι».

«Μεθ’ ἡμέρας ὁκτώ…» – Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Αντιπάσχα – Ἦχος πλ. β’. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία με χοράρχη τον κ. Μιχαήλ Μακρή. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή