Στιχηρά του Πάσχα

Στιχηρά του Πάσχα - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Τα Στιχηρά του Πάσχα από τον Όρθρο της Αναστάσεως.

Ἦχος πλ. α’.

Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.
Να αναστηθεί ο Θεός και να διασκορπισθούν οι εχθροί Του και ας φύγουν πανικόβλητοι από μπροστά Του όσοι Τον μισούν.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται,Το ιερό Πάσχα φανερώνεται σε εμάς σήμερα.
Πάσχα καινόν, ἅγιον,Το καινούργιο και άγιο Πάσχα,
Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον,το μυστικό σε εμάς Πάσχα, το πανσεβάσμιο.
Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα ἄμωμον,Το Πάσχα, ο Χριστός ο λυτρωτής. Το Πάσχα το άμεμπτο.
Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν,Το μέγα Πάσχα, το Πάσχα των πιστών.
Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ παραδείσου ἀνοῖξαν,Το Πάσχα, το οποίο άνοιξε για εμάς τις πύλες του Παραδείσου.
Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς.Το Πάσχα το οποίο αγιάζει όλους τους πιστούς.

Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.
Όπως εξαφανίζεται ο καπνός ας εξαφανιστούν και αυτοί και όπως λιώνει το κερί μπροστά από την φωτιά,

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Δεῦτε ἀπὸ θέας γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε·Εμπρός, ελάτε εδώ γυναίκες από το θέαμα που είδατε,
και ανακοινώστε στη Σιών:
Δέχου παρ’ ἡμῶν χαρᾶς εὐαγγέλια, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ,«Δέξου από εμάς τα χαρμόσυνα νέα της Αναστάσεως του Χριστού
τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ,γέμισε χαρά, χόρεψε και ευφραίνου Ιερουσαλήμ,
τὸν βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος,
ὡς νυμφίον προερχόμενον.
βλέποντας τον βασιλέα Χριστό να προέρχεται από το μνήμα,
ως νυμφίος.

Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.
με αυτόν τον τρόπο να να εξαφανιστούν οι αμαρτωλοί μπροστά από τον Θεό και οι δίκαιοι να γεμίσουν με ευφροσύνη.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος,Οι μυροφόρες γυναίκες, το βαθύ ξημέρωμα,
ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου,θεωρούσαν ότι οδεύουν προς το μνήμα του Ζωοδότη,
εὗρον ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον,βρήκαν όμως άγγελο, καθισμένο πάνω στην ταφική πέτρα
καὶ αὐτὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε·και αυτός αναφερόμενος σε αυτές, είπε τα εξής:
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;«Γιατί αναζητείτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς;
τί θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ;Γιατί θρηνείται τον άφθαρτο, σαν να μπορεί να βιώσει την φθορά;
ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς.Φύγετε και κηρύξτε ο,τι είδατε στους Μαθητές Του.

Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.
Αυτή την ημέρα, την οποία δημιούργησε ο Κύριος, να χαρούμε και να ευφρανθούμε από αυτήν.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα,Το Πάσχα το ευχάριστο, το Πάσχα του Κυρίου, το Πάσχα.
Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε,Το Πάσχα το πανσεβάσμιο ανέτειλε για εμάς,
Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα,Το Πάσχα, ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον μέσα στη χαρά,
ὦ Πάσχα λύτρον λύπης·Ω, Πάσχα, που μας λυτρώνεις από την λύπη!
καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον ὥσπερ ἐκ παστοῦ, ἐκλάμψας Χριστός,Διότι σήμερα έλαμψε ο Χριστός βγαίνοντας από τον τάφο,
σαν να ήταν νυφικό υπνοδωμάτιο.
τὰ γύναια χαρᾶς ἔπλησε λέγων· Κηρύξατε ἀποστόλοις.Γεμίζοντας τις γυναίκες χαρά λέγοντας:
«Κηρύξτε στους Απόστόλους».
Στιχηρά του Πάσχα – Ήχος πλ. α’ Σε μέλος του κ. Γρηγορίου Στάθη Ψάλλουν ο Χορός Ψαλτών «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης»
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή