Απόστολος της Κυριακής του Αγίου Πάσχα

Απόστολος της Κυριακής του Αγίου Πάσχα - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή του Πάσχα – Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου (Πραξ. 1.1-9)

«Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς…»

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν. ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι΄ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ΄ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Θεόφιλε, στον πρώτο λόγο που έγραψα, αναφέρθηκα σε όσα έπραξε και δίδαξε ο Ιησούς, μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε στους ουρανούς, αφού προηγουμένως έδωσε μέσω του Αγίου Πνεύματος εντολές στους Αποστόλους, τους οποίους είχε διαλέξει. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ζωντανός μετά από αυτά που έπαθε και έδωσε πολλές αποδείξεις ότι πράγματι ήταν ζωντανός. Για σαράντα ημέρες, εμφανιζόταν σε αυτούς και τους δίδασκε για τη Βασιλεία του Θεού. Καθώς τους συναναστρεφόταν και έτρωγε συχνά μαζί τους, τους είπε να μην απομακρύνονται από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού Πατρός, για την οποία τον είχαν ακούσει να μιλάει. Διότι τους είχε πει: «Ο Ιωάννης βαφτίζει μόνο με νερό, εσείς όμως θα βαφτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα ύστερα από μερικές ημέρες». Οι μαθητές λοιπόν, αφού μαζεύτηκαν όλοι Toν ρωτούσαν: «Κύριε, πες μας, πρόκειται σε αυτόν εδώ τον καιρό να αποκαταστήσεις τη βασιλεία του Ισραήλ;» Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν είναι δική σας δουλειά να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ κράτησε στη δική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη, όταν έρθει σε σας το Άγιο Πνεύμα και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρεια και μέχρι τα πέρατα της γης». Και αφού είπε αυτά, ενώ εκείνοι ακόμη τον έβλεπαν, υψώθηκε προς τον ουρανό και ένα ολόφωτο σύννεφο τον παρέλαβε και τον πήρε από τα μάτια τους.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος της Κυριακής του Αγίου Πάσχα