Απόστολος Κυριακής 12.3.2023

Απόστολος Κυριακής 11.3.2023 - Απόστολος - Απαρχή

Κυριακή Β΄ Νηστειών – Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ (Ἑβρ. 1.10-2.3)

Προκείμενον. Ἦχος πλ. α΄
Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι έκλέλοιπεν ὅσιος.

«Δεῖ περισσοτέρως ἠμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν…»

Σὺ κατ’ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καί ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοί ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὠσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ αλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἔως ἄν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὐποπόδιον τῶν ποδῶν σου; οὐχι πάντες εἰσι λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἠμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν. εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, και πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθει.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες την γη και δικό σου έργο είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουν όπως το ρούχο. Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις, και θ’ αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος και τα χρόνια σου ποτέ δε θα τελειώσουν. Σε κανέναν απ΄ τους αγγέλους δεν είπε ο Θεός: «Κάθισε στα δεξιά μου, μέχρι να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Δεν είναι, λοιπόν, όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν τον Θεό κι αποστέλλονται απ’ αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλλουν να σωθούν; Γι’ αυτό κι εμείς πρέπει περισσότερο από ποτέ να προσέχουμε ποιους ακολουθούμε, για να μην αποσχιστούμε. Γιατί, αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων, αποδείχθηκε αληθινός, κι όσοι τον παρέβηκαν έλαβαν την ανάλογη απόδοση του μισθού τους, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε, αν αμελήσουμε την σωτηρία μας; Τη σωτηρία αυτή, που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, και βεβαιώθηκε σε εμάς που Τον άκουσαν.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 12.3.2023