Ευαγγέλιο Κυριακής 26.2.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 26.2.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή τῆς Τυρινῆς – Ἀνάμνηση τῆς ἀπό τοῦ παραδείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ – (Μτ. 6.14-21)

«Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν…»

Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι εάν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα συγχωρήσει και εσάς ο Πατέρας σας ο Ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Και όταν νηστεύετε, μην γίνεστε, όπως οι υποκριτές, σκυθρωποί. Διότι αποκρύπτουν τα πρόσωπά τους, για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αλήθεια σας λέω ότι απέχουν από τον μισθό τους. Εσύ όμως, όταν νηστεύεις, περιποιήσου το κεφάλι σου και πλύνε το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά ενώπιον του Πατέρα σου που βρίσκεται κρυφός, και ο Πατέρας σου που σε βλέπει κρυφά, θα σου αποδώσει φανερά. Μη συγκεντρώνετε δικούς σας θησαυρούς στη γη, όπου φθείρονται από τον σκόρο και την σκουριά και όπου κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και κλέβουν. Να συγκεντρώνετε όμως δικούς σας θησαυρούς στον Ουρανό, όπου ούτε φθείρονται από σκόρο ούτε σκουριά και όπου κλέφτες ούτε κάνουν διαρρήξεις ούτε κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 26.2.2023