Απόστολος Κυριακής 5.2.2023

Απόστολος Κυριακής 5.2.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΛΓ’ Επιστολών (Β’ Τιμ. 3.10-15)

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός.

«Οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος.»

Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν Λύστροις. Οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Παιδί μου Τιμόθεε, εσύ συμμετείχες με εμένα στη διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα όμοια με αυτά που γινόντουσαν σε εμένα στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τι διωγμούς υπέφερα! Κι απ’ όλα με γλίτωσε ὁ Κύριος. Και όλοι, όμως, που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα διώκονται. Οι πονηροί, όμως, άνθρωποι και οι απατεώνες θα προκόβουν στο χειρότερο· θα εξαπατούν και θα εξαπατώνται. Εσύ όμως να μένεις σ’ αυτά που έμαθες και ξέρεις ότι είναι αξιόπιστα. Ξέρεις από ποιόν τα έμαθες και ότι από την βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν στη σωτηρία μέσω της πίστεως στον Ιησού Χριστό.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 5.2.2023