Ευαγγέλιο Κυριακής 29.1.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 29-1-2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου – (Ματθ. 15.21-28)

«Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.»

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ο δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Η δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Η δὲ εἶπε· Ναί, Κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, πήγε ο Ιησούς στα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος. Και μία γυναίκα Χαναναία βγήκε από τα όρια της περιοχής εκείνης και φώναξε σε αυτόν λέγοντας: «Ελέησέ με, Κύριε υιέ του Δαυΐδ· η κόρη μου βασανίζεται φρικτά από δαιμόνιο». Εκείνος, όμως, δεν αποκρίθηκε στον λόγο της. Και πήγαν οι μαθητές του σε αυτόν και τον παρακάλεσαν λέγοντας του: «Ελευθέρωσέ την, διότι φωνάζει πίσω μας». Εκείνος απάντησε: «Δεν έχω σταλεί παρά μόνον για τα χαμένα πρόβατα του λαού του Ισραήλ». Εκείνη τον πλησίασε και αφού τον προσκύνησε του είπε: «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος της απάντησε λέγοντας: «Δεν είναι καλό να παίρνεις το ψωμί των τέκνων και να το βάζεις στα σκυλιά». Εκείνη, τότε, είπε: «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα, που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της αποκρίθηκε και είπε: «Γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου! Ας γίνει όπως εσύ θέλεις». Και θεραπεύτηκε η κόρη της από την στιγμή εκείνη.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 29.1.2023