Απόστολος Κυριακής 29.1.2023

Απόστολος Κυριακής 29.1.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΙΖ’ Επιστολών – (Β’ Κορ. 6.16-7.1)

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ’
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

«Καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος…»

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς «ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ». Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί, εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού, καθώς ο Θεός είπε: «Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους, θα είμαι για αυτούς Θεός, κι αυτοί θα είναι λαός μου. Για αυτό ξεφύγετε από αυτούς και απομακρυνθείτε», λέει ο Κύριος. «Μην αγγίζετε βρώμικα πράγματα, κι εγώ θα σας δεχτώ. Και θα είμαι για σας Πατέρας, κι εσείς θα είστε γιοι και θυγατέρες μου», λέει ο παντοκράτορας Κύριος. Αφού λοιπόν, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, αγαπητοί μου, ας κα­θαρίσουμε τους εαυτούς μας από καθετί που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή με σεβασμό στον Θεό.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 29.1.2022