Ευαγγέλιο Κυριακής 22.1.2023

Κυριακή του Ζακχαίου - Ευαγγέλιο - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή ΙΕ’ Λουκᾶ, Τιμοθέου τοῦ Ἀποστόλου – (Λκ. 19.1-10).

«Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός…»

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἱεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Εκείνες τις μέρες, περνούσε ο Ιησούς από την Ιεριχώ. Ένας άνδρας λοιπόν, που ονομαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος, προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς και δεν μπορούσε λόγω του πλήθους, αλλά και επειδή ήταν μικρός στο ανάστημα. Και αφού έτρεξε μπροστά, ανέβηκε σε μια συκομουριά για να τον δει, διότι επρόκειτο να περάσει από εκεί. Και μόλις ο Ιησούς έφτασε κοντά του, ύψωσε τα μάτια του, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου». Και έσπευσε να κατέβει και τον υποδέχθηκε χαρούμενος. Όταν είδαν όλοι αυτό που συνέβη, αγανάκτησαν λέγοντας ότι: «θα πάει να μείνει στο σπίτι αμαρτωλού άνδρα». Και αφού στάθηκε ο Ζακχαίος, είπε στον Κύριο: «Ορίστε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς και αν συκοφάντησα κάποιον, θα του δώσω τα τετραπλάσια». Και του λέει ο Ιησούς: «Σήμερα ήλθε η σωτηρία σε αυτό το σπίτι, καθώς και αυτός είναι υιός του Αβραάμ. Διότι ήλθε ο Υιός του ανθρώπου να αναζητήσει και να σώσει αυτόν που είχε χαθεί».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 22.1.2023