Απόστολος Κυριακής 22.1.2023

Απόστολος Κυριακής 22.1.2022 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΛΒ’ Επιστολών – (Α’ Τιμ. 4.9-15)

Προκείμενον. Ἦχος βαρὺς
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ.

«Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος…»

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι Σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Τέκνο Τιμόθεε, αυτός ο λόγος που γράφω προς τα εσένα είναι πιστός και άξιος να γίνει αποδεκτός από τους πάντες. Για αυτό ακριβώς και εμείς κοπιάζουμε και γινόμαστε στόχος κοροϊδιών, διότι έχουμε θέσει τις ελπίδες μας στον ζώντα Θεό, ο οποίος είναι ο Σωτήρας όλων των ανθρώπων και περισσότερο από όλους, των πιστών. Διαβίβασε και δίδαξε αυτά που σου λέω. Κανείς να μην περιφρονήσει το νεαρό της ηλικίας σου, αλλά να γίνεις παράδειγμα για τους πιστούς, στον λόγο σου, την συναναστροφή σου με αυτούς, την αγάπη, στον φωτισμό σου από το Άγιο Πνεύμα, στην πίστη σου και την αγνεία σου. Έως ότου έλθω εκεί, δώσε προσοχή στην ανάγνωσή των Γραφών, στις παρακλήσεις των πιστών και την διδασκαλία. Μη παραμελήσεις το χάρισμα που ενυπάρχει σε εσένα, το οποίο σου δόθηκε με την επίθεση των χεριών του πρεσβυτερίου. Μελέτα αυτά που σου αποστέλλω, σύμφωνα με αυτά να ζεις, για να γίνει η πρόοδος σου φανερή σε όλους.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 22.1.2022