«Τῶν μοναστῶν τά πλήθη…»

«Τῶν μοναστῶν τά πλήθη...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό των Αποστίχων εις την εορτή του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τῶν Μοναστῶν τὰ πλήθη, τὸν Καθηγητὴν σε τιμῶμεν,
Αντώνιε Πατὴρ ἡμῶν·
Τα πλήθη των μοναστών, εσένα τον Καθηγητή τιμούμε,
πατέρα μας Αντώνιε.
διὰ σοῦ γὰρ τὴν τρίβον, τὴν ὄντως εὐθεῖαν,
πορεύεσθαι ἔγνωμεν.
Γιατί χάρη σε σένα μάθαμε να πορευόμαστε στον δρόμο τον σωστό.
Μακάριος εἶ, τῷ Χριστῷ δουλεύσας,
καὶ ἐχθροῦ θριαμβεύσας τὴν δύναμιν,
Μακάριος είσαι εσύ, που εργάστηκες τον Χριστό
και καταπάτησες τη δύναμη του εχθρού.
Ἀγγέλων συνόμιλε, Δικαίων ὁμόσκηνε, καὶ Ὁσίων,Εσύ ο συνομιλητής των Αγγέλων, ο σύντροφος των Δικαίων
και των Οσίων,
μεθ’ ὧν πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.πρέσβευε να ελεηθεί ο Κύριος τις ψυχές μας.
«Τῶν μοναστῶν τά πλήθη…» – Δοξαστικό Αποστίχων Εσπερινού Οσίου Αντωνίου – Ήχος πλ. δ’ Ψάλλει ο χορός των Δοχειαριτών Πατέρων
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή