Ευαγγέλιο Κυριακής 15.1.2023

Ευαγγέλιο Κυριακής 15.1.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΙΒ’ Λουκά (Λκ. 17.12-19)

«Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ…»

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν. Καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν, λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς, ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, ενώ ο Ιησούς έμπαινε σε κάποιο χωριό, Τον συνάντησαν δέκα λεπροί άνδρες, οι οποίοι στάθηκαν μακριά από Αυτόν. Και ύψωσαν μεγάλη φωνή και είπαν: «Ιησού διδάσκαλε, σπλαχνίσου μας». Και βλέποντάς τους, τους είπε: «Πορευθείτε και δείξτε τα σώματά σας στους ιερείς». Και όντως, ενώ αυτοί προχωρούσαν προς τους ιερείς, θεραπεύτηκαν. Ένας από αυτούς τους λεπρούς, βλέποντας ότι είχε θεραπευτεί, επέστρεψε προς τον Χριστό, δοξάζοντας τον Θεό με δυνατή φωνή. Και έπεσε με το πρόσωπο του στα πόδια Του, ευχαριστώντας Τον. Και μάλιστα, αυτός ο άνθρωπος ήταν Σαμαρείτης. Του απάντησε τότε ο Ιησούς: «Δεν καθαρίσθηκαν και οι δέκα; Οι υπόλοιποι εννέα που είναι; Δεν θεώρησαν άλλοι φρόνιμο να επιστρέψουν και να δοξάσουν τον Θεό, εκτός από αυτόν τον άνθρωπο που έχει ξένη καταγωγή;». Και είπε προς αυτόν: «Σήκω και προχώρησε στη διαδρομή σου, η πίστη σου σε έσωσε».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 15.1.2023