Απόστολος Κυριακής 15.1.2023

Απόστολος Κυριακής 14.1.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΘ’ – (Κλσ. 3.4-11)

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β΄
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρός σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.

«Ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν…»

Ἀδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι῞Ελλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί, όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και εμείς μαζί με Αυτόν θα φανερωθούμε μέσα στην δόξα. Απονεκρώστε, λοιπόν, τα κτιστά σας πάθη, την πορνεία, την μυαρότητα, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρική. Για αυτά θα έρθει η οργή του Θεού στους γόνους αυτών που δεν πίστεψαν, με αυτούς που και εσείς κάποτε είχατε την ίδια πορεία, όταν ζούσατε σαν αυτούς. Τώρα, όμως, να αποθήσετε και εσείς τα πάντα από πάνω σας, την οργή, τον θυμό, την κακία, την βλασφημία, τον αισχρό λόγο από το στόμα σας. Μην λέτε ψέματα στους άλλους, αφού έχετε βγάλει από πάνω σας σαν ρούχο τον παλαιό άνθρωπο και τις πράξεις του, και έχετε ενδυθεί τον νέο άνθρωπο, τον αναδημιουργημένο με επίγνωση ότι είναι πλασμένος σύμφωνα με την εικόνα του Κτίστη του, όπου δεν υπάρχει Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα και από τα πάντα διέπεται ο Χριστός.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 15.1.2023