«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην…»

Την χείρα σου την αψαμένην - Δοξαστικό Θ' Ώρας Θεοφανείων - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό της Θ’ Ώρας των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἦχος πλάγιος α’.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην,
τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου
Το χέρι σου εκείνο που άγγιξε το αναμάρτητο κεφάλι του Δεσπότη,
μεθ᾽ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας, αυτό το χέρι, με το οποίο μας τον υπέδειξες με το δάχτυλό σου,
ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά,αυτό το ίδιο χέρι σήκωσε και τώρα για χάρη μας, Βαπτιστά,
ὡς παρρησίαν ἔχων πολλήν·γιατί έχεις μεγάλη παρρησία στον Θεό.
καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ᾽ αὐτοῦ μεμαρτύρησαι.Διότι ανάμεσα σε όλους τους Προφήτες εσύ ονομάστηκες μέγιστος από Εκείνον.
Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν,Και τα μάτια σου πάλι, αυτά που είδαν το Πανάγιο Πνεύμα
να κατέρχεται, σε σχήμα περιστεριού,
ἀναπέτασον πρὸς αὐτὸν Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος.στρέψε τα προς Αυτόν, Βαπιστά, εργαζόμενος για χάρη μας το έλεος
Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ᾽ ἡμῶν ἐπισφραγίζων τὸν ὕμνον, καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως.Και εμπρός, έλα και μείνε μαζί μας σφραγίζοντας τον ύμνο και προεξάρχοντας στην πανήγυρη.

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην…» – Δοξαστικό της Θ’ Ώρας των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων – Ἦχος πλ. α’ Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή