Ευαγγέλιο της Περιτομής του Κυρίου

Ευαγγέλιο της Περιτομής του Κυρίου - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Η κατά Σάρκα Περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου – (Λκ. 2.20-21, 40- 52)

«Οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;»

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾽Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς ᾽Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾽Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν ᾽Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. Νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν. Καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν· Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; καὶ αὐτοὶ οὐ ᾔ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. Καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. Ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. Καὶ ᾽Ιησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, επέστρεψαν οι βοσκοί δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως ακριβώς κλήθηκαν να κάνουν. Και όταν ολοκληρώθηκαν οκτώ ημέρες για να γίνει η περιτομή του παιδιού, έγινε η περιτομή και Του δόθηκε το όνομα Ιησούς, το όνομα το οποίο είπε να Του δώσουν ο άγγελος, πριν καν συλληφθεί στην κοιλιά της μητέρας Του. Το παιδί μεγάλωνε σωματικά και το πνεύμα του γινόταν ισχυρό και πλήρες από σοφία, και η Χάρη του Θεού το επισκίαζε. Και πορεύονταν οι γονείς του κάθε έτος στην Ιερουσαλήμ για την εορτή του Πάσχα. Και όταν έγινε δώδεκα ετών, ανέβηκαν μαζί με Αυτόν όπως όριζε η παράδοση της εορτής. Όταν τελείωσαν οι μέρες της παραμονής τους εκεί, ενώ εκείνοι ξεκίνησαν την επιστροφή τους, το παιδί, ο Ιησούς, απέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να καταλάβουν την απουσία του οι γονείς Του. Νομίζοντας αυτοί ότι βρισκόταν στην συνοδεία τους, έκαναν μιας ημέρας πορεία και τον αναζητούσαν ανάμεσα στους συγγενείς τους και τους γνωστούς τους. Αφού δεν τον βρήκαν επέστρεψαν τελικά στην Ιερουσαλήμ για να τον Τον αναζητήσουν. Και έπειτα από τρεις μέρες Τον βρήκαν στον Ναό να κάθεται ανάμεσα στους διδασκάλους, οι οποίοι Τον άκουαν και Τον ρωτούσαν, τόσο που είχαν εκπλαγεί όλοι όσοι τον άκουαν από την σύνεση και τις απαντήσεις Του. Βλέποντάς Τον εκεί, οι γονείς Του εξεπλάγησαν και η μητέρα Του τον ρώτησε: «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό; Βλέπεις ότι ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούμε ανήσυχοι». Και είπε ο Χριστός προς αυτούς: «Γιατί με αναζητείτε; Δεν ξέρατε ότι θα ήμουν στον οίκο του Πατέρα μου;». Και αυτοί δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν αυτό που τους είπε. Και κατέβηκε μαζί τους και πήγε στην Ναζαρέτ όπου τους υπάκουσε στα πάντα. Η μητέρα του, από την άλλη, τηρούσε ό,τι έλεγε στην καρδιά της. Και ο Ιησούς προόδευε συνεχώς σε σοφία και σωματικά όσο μεγάλωνε και σε Χάρη από τον Θεό και τους ανθρώπους.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο της Περιτομής του Κυρίου