Απόστολος της Περιτομής του Κυρίου

Απόστολος της Περιτομής του Κυρίου - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Η κατά Σάρκα Περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου(Κλσ. 2.8-12)

Προκείμενον. Ἦχος α΄
Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.
Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη.

Ἀδελφοί, βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί μου, προσέχετε μήπως κάποιος σας εξαπατήσει μέσα από την φιλοσοφία και την απάτη χωρίς περιεχόμενο, που βασίζεται στην παράδοση των ανθρώπων, στα στοιχεία του κόσμου και όχι στα στοιχεία του Χριστού. Διότι μέσα στον Χριστό και στο Σώμα Του, κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας και μέσα σε αυτό το Σώμα, εσείς πραγματικά είστε πλήρεις. Αυτός είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Για αυτό και εσείς έχετε περιτμηθεί με περιτομή όχι σωματική, αλλά με τη περιτομή του Χριστού, με σκοπό την αφαίρεση των αμαρτιών του σώματος σας. Αφού ταφήκατε μαζί Του μέσα από το βάπτισμά σας, για αυτό και συναναστηθήκατε μέσα από την πίστη στην ενέργεια του Θεού, αυτόν που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος της Περιτομής του Κυρίου