«Ἐξεχύθη ἡ χάρις…»

«Ἐξεχύθη ἡ χάρις...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αίνων τῆς ἐορτής τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἦχος πλ. β’.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου, Ὅσιε Πάτερ,Ξεχύθηκε η Χάρη στα χείλια σου, Όσιε Πατέρα
καὶ γέγονας ποιμήν, τῆς του Χριστοῦ Ἐκκλησίας,και έχεις γίνει ποιμένας της Εκκλησίας του Χριστού,
διδάσκων τὰ λογικὰ πρόβατα,αφού διδάσκεις τα λογικά πρόβατα,
πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον, ἐν μιᾷ Θεότητι.να πιστέψουν στην Τριάδα την ομοούσια, σε έναν Θεό.
«Ἐξεχύθη ἡ χάρις…» – Δοξαστικό τῶν Αίνων τῆς ἐορτής τοῦ Ἁγίου Βασιλείου – Ἦχος πλ. β’. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή.