Απόστολος των Χριστουγέννων

Απόστολος Χριστουγέννων - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Η κατά σάρκαν Γέννησις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησού Χριστοῦ – (Γλτ. 4.4-7)

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι.
Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.

«Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ᾿ υἱός…» 

Ἀδελφοί, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. ῞Οτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· Ἀββᾶ ὁ πατήρ. Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ᾿ υἱός· εἶ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε ο Θεός τον Υιό του, γεννημένο από γυναίκα, υποταγμένο στον Νόμο, για να εξαγοράσει αυτούς που βρίσκονται υποταγμένοι στον Νόμο, για να πάρουμε εμείς την υιοθεσία αυτή. Επειδή είστε υιοί του Θεού, έστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές σας «Αββά ο Πατέρας». Έτσι ώστε κανείς να μην είναι δούλος, αλλά να είναι είναι υιός. Εάν, δε, είναι υιός, είναι και κληρονόμος του Θεού, μέσα από τον Χριστό.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος των Χριστουγέννων