Ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων

Ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Τα Ιδιόμελα τα οποία ψάλλονται κατά την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών.

Ἦχος πλ. δ’

Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω· ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς τὸ καθ’ ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ
Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη·
τὸ Σπήλαιον δεχέσθω
Βηθλεέμ ετοιμάσου, η φάτνη να περιποιηθεί,
το σπήλαιο να γίνει δέκτης.
ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε·Η αλήθεια ήλθε, η σκιά πέρασε
καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται,και ο Θεός έχει φανερωθεί στους ανθρώπους από την Παρθένο
μορφωθείς τὸ καθ’ ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα.παίρνοντας μορφή σαν την δική μας
και να θεωθεί
Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες·Για αυτό ο Αδάμ ξανανιώνει μαζί με την Εύα και φωνάζουν:
Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν.Φάνηκε η εύνοια του Θεού στην γη, για να σώσει το γένος μας.

Ἦχος πλ. δ’

Τάδε λέγει Ἰωσὴφ πρὸς τὴν Παρθένον· Μαρία, τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, καὶ τὸν νοῦν καταπλήττομαι! Λάθρα τοίνυν ἀπ’ ἐμοῦ, γενοῦ ἐν τάχει. Μαρία, τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀντὶ τιμῆς αἰσχύνην, ἀντ’ εὐφροσύνης, τὴν λύπην, ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι, τὸν ψόγον μοι προσήγαγες. Οὐκ ἔτι φέρω λοιπόν, τὸ ὄνειδος ἀνθρώπων· ὑπὸ γὰρ Ἱερέων ἐκ τοῦ ναοῦ, ὡς ἄμεμπτον Κυρίου σὲ παρέλαβον· καὶ τὶ τὸ ὁρώμενον;

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τάδε λέγει Ἰωσὴφ πρὸς τὴν Παρθένον·Αυτά είπε ο Ιωσήφ προς την Παρθένο:
Μαρία, τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι;Μαρία, τι είναι αυτό το δραματικό συμβάν,
αυτό το οποίο είδα εγώ από εσένα;
ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, καὶ τὸν νοῦν καταπλήττομαι!Απορώ και με έχει πιάσει ταραχή
και το μυαλό μου δεν μπορεί να το συλλάβει.
Λάθρα τοίνυν ἀπ’ ἐμοῦ, γενοῦ ἐν τάχει.Φύγε κρυφά από μπροστά μου, φύγε γρήγορα.
Μαρία, τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι;Μαρία, τι είναι αυτό το δραματικό συμβάν,
αυτό το οποίο είδα εγώ από εσένα;
ἀντὶ τιμῆς αἰσχύνην, ἀντ’ εὐφροσύνης, τὴν λύπην,Αντί για την τιμή μου έφερες την ατιμία,
αντί για την χαρά μου έφερες την λύπη,
ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι, τὸν ψόγον μοι προσήγαγες.αντί για τον έπαινο, έφερες μπροστά μου την ενοχή.
Οὐκ ἔτι φέρω λοιπόν, τὸ ὄνειδος ἀνθρώπων·Δεν αντέχω λοιπόν άλλο την επίκριση των ανθρώπων,
ὑπὸ γὰρ Ἱερέων ἐκ τοῦ ναοῦ, ὡς ἄμεμπτον Κυρίου σὲ παρέλαβον·καθώς σε παρέλαβα από τους ιερείς του ναού, ως αγνή εκ Θεού
καὶ τὶ τὸ ὁρώμενον;και τώρα τί είναι αυτό το οποίο βλέπω;

Ἦχος πλ. β’

Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν, ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφείς. Φάτνῃ πενιχρᾷ Υἱὸς μονογενής, κείμενος ὁρᾶται βροτός· καὶ σπαργάνοις πλέκεται, ὁ τῆς δόξης Κύριος, καὶ Μάγους ἀστὴρ μηνύει, εἰς αὐτοῦ προσκύνησιν, καὶ ἡμεῖς μελῳδοῦμεν· Τριὰς Ἁγία, σῶσον τὰς ψυχὰς ἠμών.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν,Αυτός είναι ο Θεός μας.
Δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε άλλον κοντά σε Αυτόν,
ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφείς.που γεννήθηκε από την Παρθένο
και ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους.
Φάτνῃ πενιχρᾷ Υἱὸς μονογενής, κείμενος ὁρᾶται βροτός·Σε μια πενιχρή φάτνη ο μονογενής Υιός,
φαίνεται να είναι ξαπλωμένος και θνητός.
καὶ σπαργάνοις πλέκεται, ὁ τῆς δόξης Κύριος,και δεμένος σε σπάργανα, ο Κύριος της δόξας.
καὶ Μάγους ἀστὴρ μηνύει, εἰς αὐτοῦ προσκύνησιν,Και με αστέρα στέλνει μήνυμα στους Μάγους,
για να έρθουν να Τον προσκυνήσουν.
καὶ ἡμεῖς μελῳδοῦμεν·Και εμείς μελωδούμε για Αυτόν.
Τριὰς Ἁγία, σῶσον τὰς ψυχὰς ἠμών.Αγία Τριάδα, σώσε τις ψυχές μας.

Ἦχος γ’

Ἰωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν, πῶς ἐκ τὼν ἁγίων ἣν παρέλαβες Κόρην, ἔγκυον φέρεις ἐν Βηθλεέμ; Ἐγὼ φησι, τοὺς Προφήτας ἐρευνήσας, καὶ χρηματισθεὶς ὑπὸ Ἀγγέλου, πέπεισμαι, ὅτι Θεὸν γεννήσει ἡ Μαρία ἀνερμηνεύτως· οὗ εἰς προσκύνησιν, Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἥξουσι, σὺν δώροις τιμίοις λατρεύοντες. Ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς, Κύριε, δόξα σοι.

Ἰωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν, πῶς ἐκ τὼν ἁγίων ἣν παρέλαβες Κόρην,Ιωσήφ, πες σε εμάς, πως από τα άγια παρέλαβες την Κόρη
ἔγκυον φέρεις ἐν Βηθλεέμ;και την φέρνεις έγκυο στην Βηθλεέμ;
Ἐγὼ φησι, τοὺς Προφήτας ἐρευνήσας,
καὶ χρηματισθεὶς ὑπὸ Ἀγγέλου,
Εγώ, λέει, έχοντας μελετήσει τους προφήτες
και συμβουλευμένος από Άγγελο του Κυρίου,
πέπεισμαι, ὅτι Θεὸν γεννήσει ἡ Μαρία ἀνερμηνεύτως·έχω πεισθεί ότι η Μαρία θα γεννήσει Θεό
χωρίς να μπορεί να δοθεί εξήγηση,
οὗ εἰς προσκύνησιν, Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἥξουσι,
σὺν δώροις τιμίοις λατρεύοντες.
τον οποίο θα έρθουν να προσκυνήσουν Μάγοι από την Ανατολή, φέρνοντας τίμια δώρα, καθώς είναι τίμιοι.
Ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς, Κύριε, δόξα σοι.Εσύ Κύριε που σαρκώθηκες για εμάς, δοξασμένος να είσαι.

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων
Ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων