«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος…»

«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος...» - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἶνων τῶν Πατέρων.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος,Η συγκέντρωση των διδασκάλων του Νόμου,
τὴν ἐν σαρκὶ ἐμφανίζει τοῦ Χριστοῦ θείαν Γέννησιν,εξηγεί την θεία γέννηση του Χριστού κατά σάρκα,
τοῖς πρὸ τοῦ νόμου τὴν Χάριν εὐαγγελιζομένοις,σε όσους δέχθηκαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Χάριτος πριν ακόμα από τον Νόμο,
ὡς ὑπὲρ νόμον τῇ πίστει ὑπάρξασιν·καθώς μέσα από την πίστη, ζούσαν υπεράνω του Νόμου.
ὅθεν τῆς φθορᾶς ἀπαλλαγῆς οὔσαν πρόξενον,Έτσι ώστε να απαλλαγούμε από την φθορά
μέσα από την Ανάσταση,
ταῖς ἐν ᾅδῃ κατεχομέναις ψυχαῖς προεκήρυττον,
διὰ τῆς ἀναστάσεως.
προκήρυξαν στις ψυχές που ήταν φυλακισμένες
στον Άδη την Γέννηση,
Κύριε δόξα σοι.Δοξασμένος να είσαι Κύριε.
«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος…» – Δοξαστικό των Αίνων των Πατέρων – Ἦχος πλ. δ’. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή.