Ευαγγέλιο Κυριακής 18.12.2022

Ευαγγέλιο Κυριακής 18.12.2022 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως – (Μτθ. 1.1-25)

«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν…»

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασςὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυΐδ τὸν βασιλέα. Δαυΐδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοάμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφάτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασςῆ, Μανασςῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωςὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυΐδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰωςὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωςὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωςὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Βιβλίο για τη γένεολογία του Ιησού Χριστού, του υιού του Δαβίδ, του υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του. Ο Ιούδας γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από την Θαμάρ. Ο Φαρές γέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ γέννησε τον Αράμ, ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ναασών, ο Ναασών γέννησε τον Σαλμών, ο Σαλμών γέννησε τον Βοόζ από την Ραχάβ. Ο Βοόζ γέννησε τον Ωβήδ από την Ρούθ. Ο Ωβήδ γέννησε τον Ιεσσαί, ο Ιεσσαί γέννησε τον Δαβίδ, τον βασιλιά. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, γέννησε τον Σολομώντ από την γυναίκα του Ουρίου. Ο Σολομώντας γέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ γέννησε τον Αβιά, ο Αβιά γέννησε τον Ασά, ο Ασά γέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ γέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ γέννησε τον Οζία, ο Οζίας γέννησε τον Ιωαθάμ, ο Ιωαθάμ γέννησε τον Αχάζ, ο Αχάζ γέννησε τον Εζεκία, ο Εζεκίας γέννησε τον Μανασσή, ο Μανασσής γέννησε τον Άμων, ο Άμων γέννησε τον Ιωσίαν, ο Ιωσίας γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς του κατά τη διάρκεια της μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα. Μετά από την μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ, ο Σαλαθιήλ γέννησε τον Ζοροβάβελ, ο Ζοροβάβελ γέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ γέννησε τον Ελιακείμ, ο Ελιακείμ γέννησε τον Αζώρ, ο Αζώρ γέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδών γέννησε τον Αχείμ, ο Αχείμ γέννησε τον Ελιούδ, ο Ελιούδ γέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ γέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρας της Μαρίας από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Όλοι λοιπόν οι γενιές από τον Αβραάμ έως τον Δαβίδ είναι γενιές δεκατέσσερεις και από τον Δαβίδ μέχρι την μετεγκατάσταση στην Βαβυλώνα είναι γενιές δεκατέσσερεις και από την μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα μέχρι τον Χριστό είναι γενιές δεκατέσσερεις. Η γέννηση, δε, του Ιησού Χριστού συνέβη με αυτό τον τρόπο: αφού η μητέρα Του η Μαρία μνηστεύθηκε τον Ιωσήφ, πριν συζύσουν, βρέθηκε έγκυος μετά από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωσήφ, ο άνδρας της, ήταν δίκαιος άνθρωπος και επειδή δεν ήθελε να τιμωρηθεί παραδειγματικά, θέλησε κρυφά να την χωρίσει μυστικά. Σκεπτόμενος το τι θα κάνει, εμφανίστηκε άγγελος σταλμένος από τον Κύριο στο όνειρό του και του είπε: «Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβάσαι να πάρεις την Μαρία για σύζυγό σου. Το τέκνο που κυοφορεί είναι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα γεννήσει υιό και το όνομα που θα του δώσεις θα είναι «Ιησούς». Αυτός, λοιπόν, θα σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες του.» Αυτό έχει συμβεί για να εκπληρωθεί το λεγόμενο από τον Κύριο μέσα από τον προφήτη που λέει: «Ιδού, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και θα τον αποκαλέσει Εμμανουήλ, κάτι που ερμηνεύεται ως «ο Θεός είναι μαζί μας». Αφού σηκώθηκε ο Ιωσήφ από τον ύπνο, έπραξε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε την γυναίκα του και δεν είχε μαζί της συζυγική σχέση, ούτε όταν γέννησε τον υιό της, τον πρωτότοκο, τον οποίο και ονόμασε Ιησού.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 18.12.2022