«Ὄρθρος ἦν βαθύς…»

«Ὄρθρος ἦν βαθύς…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος δ’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ὄρθρος ἦν βαθύς, καὶ αἱ Γυναῖκες ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμά σου Χριστέ,Ήταν πολύ νωρίς τα ξημερώματα και οι γυναίκες έρχονταν στο μνήμα σου Χριστέ,
ἀλλά τὸ σῶμα οὐχ εὑρέθη, τὸ ποθούμενον αὐταῖς·αλλά το Σώμα σου,
αυτό το οποίο ήθελαν να βρουν, δεν βρέθηκε.
διὸ ἀπορουμέναις, οἱ ταῖς ἀστραπτούσαις ἐσθήσεσιν ἐπιστάντες.Για αυτό ενώ απορούσαν, στάθηκαν κοντά τους οι αστράπτοντες Άγγελοι και τους έλεγαν:
Τί τὸν ζῶντα μετὰ τῷν νεκρῶν ζητεῖτε; ἔλεγον.
Ἠγέρθη ὡς προεῖπε, τί ἀμνημονεῖτε τῶν ῥημάτων αὐτοῦ;
«Τι ζητείτε Αυτόν που ζει ανάμεσα στους νεκρούς; Αναστήθηκε, όπως είχε πει πει. Γιατί δεν θυμόσαστε τους λόγους Του;»
Οἷς πεισθεῖσαι, τὰ ὁραθέντα ἐκήρυττον,Αφού πείσθηκαν οι γυναίκες, κήρυξαν για αυτά που είδαν,
ἀλλ’ ἐδόκει λῆρος τὰ εὐαγγέλια,
οὕτως ἦσαν ἔτι νωθεῖς οἱ Μαθηταί·
αλλά φαινόντουσαν σαν φλυαρίες τα χαρμόσυνα αυτά νέα,
τόσο νωθροί ήταν οι μαθητές.
ἀλλ’ ὁ Πέτρος ἔδραμε, καὶ ἰδὼν ἐδόξασέ σου,
πρὸς ἑαυτὸν τὰ θαυμάσια.
Αλλά ο Πέτρος έτρεξε προς το μνήμα Σου και αφού είδε ο ίδιος δόξασε τα θαύματά Σου.

Γ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος γ’ – «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας…». Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Καβάλας κ. Ματθαίος Τσαμκιράνης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή