Ευαγγέλιο Κυριακής 11.12.2022

Ευαγγέλιο Κυριακής 11.12.2022 - Ευαγγέλιο - Απαρχή

Κυριακή ΚΣΤ’ (ΙΑ’ Λουκά) – Τῶν ἁγίων προπατόρων (Λκ. 14.16-24, Μτθ. 22.14)

«Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί…»

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Είπε ο Κύριος αυτή τη παραβολή: Κάποτε κάποιος άνθρωπος είχε διοργανώσει ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς προσκεκλημένους. Και έστειλε τον δούλο του όταν κόντευε η ώρα του δείπνου να πει στους καλεσμένους: «Ελἀτε, τα πάντα είναι έτοιμα.» Και άρχισαν όλοι ένας-ένας να απορρίπτουν την πρόσκλησή του. Ο πρώτος από αυτούς είπε: «Αγόρασα έναν αγρό και πρέπει να φύγω από το σπίτι για να πάω να τον δω. Σου ζητάω να με απαλλάξεις». Άλλος από αυτούς είπε: «Αγόρασα πέντε ζεὐγη βοδιών και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σου ζητάω να με απαλλάξεις». Και ένας άλλος είπε: «Παντρεύτηκα γυναίκα και για αυτό δεν μπορώ να έλθω». Και φεύγοντας ο δούλος αυτός, εξήγησε στον κύριό του αυτά που του είπαν. Οργισμένος τότε ο οικοδεσπότης είπε στον δούλο του: «Βγες γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και οδήγησε όλους τους πτωχους και τους ανάπηρους και τους αρρώστους και τους τυφλούς εδώ». Και είπε ο δούλος: «Κύριε, έκανα όπως με διέταξες και ακόμα υπάρχει χώρος». Και είπε ο κύριος προς τον δούλο: «Βγες στους δρόμους και στους φράκτες και ανάγκασε τους πάντες να έλθουν μέσα για να γεμίσει το σπίτι μου. Σας λέω ότι κανένας από αυτούς τους καλεσμένους άνδρες δεν θα γευθεί κάτι από το δείπνο μου. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που κλήθηκαν, αλλά λίγοι οι εκλεκτοί».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 11.12.2022