«Τῶν Μοναστῶν τὰ πλήθη…»

«Τῶν Μοναστῶν τὰ πλήθη...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων του Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἦχος πλ. δ’.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τῶν Μοναστῶν τὰ πλήθη, τὸν Καθηγητὴν σε τιμῶμεν,
Σάββα Πατὴρ ἡμῶν·
Τα πλήθη των μοναστών, σε τιμούμε εσένα τον καθοδηγητή μας,
πατέρα μας Σάββα.
διὰ σοῦ γὰρ τὴν τρίβον, τὴν ὄντως εὐθεῖαν, πορεύεσθαι ἔγνωμεν.Από εσένα διδαχθήκαμε να πορευόμαστε μέσα την οδό,
αυτή που είναι πραγματικά σωστή.
Μακάριος εἶ, τῷ Χριστῷ δουλεύσας, Πραγματικά ευτυχισμένος είσαι,
εσύ που εργάσθηκες για τον Χριστό
καὶ ἐχθροῦ θριαμβεύσας τὴν δύναμιν,και θριάμβευσες απέναντι στην δύναμι του εχθρού.
Ἀγγέλων συνόμιλε, Δικαίων ὁμόσκηνε, καὶ Ὁσίων,Συνομιλητή των αγγέλων
και συγκάτοικε των δικαίων και των οσίων,
μεθ’ ὧν πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.μαζί με αυτούς πρέσβευε στον Θεό,
να δείξει το έλεος στις ψυχές μας.
«Τῶν Μοναστῶν τὰ πλήθη…» – Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων του Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου – Ἦχος πλ. δ’. Ψάλλει ο Ιερομ. Ρωμανός της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Προφήτου Ηλία Ρουστίκων Κρήτης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή