«Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας…»

«Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Γ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος γ’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης,
ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν,
Όταν η Μαρία η Μαγδαληνή φανέρωσε το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και εμφάνισης του Σωτήρος
διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν·αυτοί την περιγέλασαν λόγω της σκληρότητας της καρδιάς τους.
ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι,
πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο·
Αλλά όταν «οπλίστηκαν» πνευματικά με τα σημάδια Σου και τα θαύματά Σου, στάλθηκαν για να κηρύξουν.
καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα,Έτσι και εσύ, λοιπόν, Κύριε, ανελήφθηκες προς τον Πατέρα Σου, αυτόν που είναι η αρχή του φωτός,
οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασι πιστούμενοι.όσο αυτοί κήρυτταν παντού τον λόγον Σου,
πιστούμενοι από τα θαύματά Σου.
Διὸ οἱ φωτισθέντες δι’ αὐτῶν δοξάζομέν σου,Για αυτό και εμείς που φωτισθήκαμε από αυτούς
τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.δοξάζουμε την Ανάστασή σου από τους νεκρούς,
φιλάνθρωπε Κύριε.
Γ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος γ’ – «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας…». Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Χαρίλαος Ταλιαδώρος.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή