Ευαγγέλιο Κυριακής 4.12.2022

Ευαγγέλιο Κυριακής 4.12.2022 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΕ’ (Ι’ Λουκά) – Ἁγίας Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος και Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (Λκ. 13.10-17).

«Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου»

Ἦν διδάσκων ὁ Ἰησούς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς Σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; Ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Δίδασκε ο Ιησούς σε μια από τις συναγωγές το Σάββατο. Και ιδού μια γυναίκα η οποία είχε ασθένεια για συνολικά δεκαοχτώ χρόνια και ήταν σκυμμένη, χωρίς να μπορεί να σηκώσει το σώμα της καθόλου. Βλέποντας αυτήν ο Ιησούς, της μίλησε δυνατά και της είπε: «Γυναίκα, απελευθερώνεσαι από την ασθένειά σου» και έβαλε τα χέρια του πάνω της. Και αμέσως σηκώθηκε αυτή και δόξασε τον Θεό. Αποκρίθηκε, δε, ο αρχισυναγωγός, αγανακτισμένος διότι ο Ιησούς θεράπευσε την ημέρα του Σαββάτου λέγοντας στο πλήθος: «Υπάρχουν έξι μέρες κατά τις οποίες πρέπει να εργαζόμαστε. Σε αυτές λοιπόν να έρχεσθε για να θεραπεύεσθε και όχι την ημέρα του Σαββάτου.» Αποκρίθηκε σε αυτόν ο Ιησούς: «Υποκριτή, ο καθένας από εσάς δεν λύνει το μοσχάρι του ή το γαϊδούρι του από τον στάβλο και το πηγαίνει για να πιεί νερό; Αυτή λοιπόν, που είναι κόρη του Αβραάμ, την οποία και παγίδευσε ο σατανάς, όπως βλέπεις, για δεκαοχτώ χρόνια, δεν πρέπει να λυθεί από αυτόν τον δεσμό την ημέρα του Σαββάτου;» Και λέγοντας αυτά, ντροπιάστηκαν όλοι όσοι στάθηκαν εναντίον του, και όλοι ο όχλος χαιρόταν για όλα τα ένδοξα θαύματα που έγιναν από Αυτόν.

Ευαγγέλιο Κυριακής 4.12.2022