«Ἀθλητικήν ὁδεύσασα ὁδόν…»

Δοξαστικό Αίνων Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αίνων τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καί νῦν και ἀεὶ καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἦχος πλ. β’.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, προγονικὴν ἐξέφυγες βουλήν,
Βαρβάρα πανσεβάσμιε,
Οδεύοντας σε δρόμο αθλητικό, διέφυγες τη βούληση του πατέρα σου, Βαρβάρα πανσέβαστη.
καὶ ὡς μὲν Παρθένος φρονίμη, λαμπαδηφόρος εἰσῆλθες,
εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου σου,
Και εισήλθες στην αυλή του Κυρίου σου με λαμπάδα
ως φρόνιμη Παρθένος.
ὡς δὲ Μάρτυς ἀνδρεία, χάριν ἔλαβες ἰατρεύειν,
τῆς σαρκὸς σαθρὰν λύμην.
Αλλά και ως ανδρεία Μάρτυρας έλαβες τη χάρη να γιατρεύεις
τη σαθρή κακομεταχείριση της σάρκας.
Ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε, ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἐκλύτρωσαι, ταῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις σου. Γι’ αυτό, λύτρωσε από τις ψυχικές θλίψεις κι εμάς που σε υμνούμε με τις ικεσίες σου προς τον Θεό.

Δοξαστικό Αίνων της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας – «Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν…» – Ἦχος πλ. β’ Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών κ. Δημήτριος Γαλάνης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή