Απόστολος Κυριακής 4.12.2022

Απόστολος Κυριακής 4.12.2022 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΙΕ’ – (Γαλ. 3.23-29, 4.1-5).

Προκείμενον. Ἦχος δ’.
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν.

«Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε…»

Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκ ἔτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε· οὐκ ἔνι ᾽Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾽Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ, καὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί, πριν να έλθει η πίστη, φρουρούμαστε από τον Νόμο, κλεισμένοι, προορισμένοι για την πίστη που είναι να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έχει γίνει για εμάς παιδαγωγός για τον Χριστό, έτσι ώστε να σωθούμε μέσα από την πίστη. Όταν έρχεται, μάλιστα, η πίστη, δεν έρχεται από τους παιδαγωγούς. Είστε όλοι, λοιπόν, υιοί του Θεού, μέσω από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όσοι βαπτίζεσθε στον Χριστό, ενδύεσθε τον Χριστό. Δεν υπάρχει Ιουδαίος, ούτε Έλληνας, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει ούτε άνδρας και γυναίκα. Όλοι, λοιπόν, εσείς είστε ένα μπροστά στον Ιησού Χριστό. Εάν, λοιπόν, εσείς είστε απόγονοι του Χριστού, άρα και του Αβραάμ, είστε και κληρονόμοι σύμφωνα με την υπόσχεση. Σας λέω, όσο χρόνο ο κληρονόμος είναι νεαρός, δεν διαφέρει από τον δούλο, είναι άρχοντας όλων, αλλά είναι κάτω από τους επιτρόπους και τους οικονόμους μέχρι την προθεσμία που έχει θέσει ο πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν είμαστε νεαροί, είμαστε δούλοι των στοιχείων του κόσμου. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε ο Θεός τον Υιό του, γεννημένο από γυναίκα, υποταγμένο στον Νόμο, για να εξαγοράσει αυτούς που βρίσκονται υποταγμένοι στον Νόμο, για να πάρουμε εμείς την υιοθεσία αυτή.

Απόστολος Κυριακής 4.12.2022