«Μετά μύρων προσελθούσαις…»

«Μετά μύρων προσελθούσαις…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Β’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος βαρύς.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μετὰ μύρων προσελθούσαις, ταῖς περὶ Μαριὰμ Γυναιξί,Καθώς πήγαιναν προς το μνημείο με τα μύρα οι μυροφόρες γυναίκες που ήταν μαζί με τη Μαρία,
πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, ὡράθη ὁ λίθος μετηρμένος,και αναρωτιόντουσαν πώς θα μετακινήσουν τον λίθο,
φάνηκε η πέτρα παράμερα του μνημείου,
καὶ θεῖος Νεανίας, καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς.ενώ ένας άγγελος ηρέμησε την αντάρα της ψυχής τους λέγοντας:
Ἠγέρθη γὰρ φήσιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος·«Ανέστη ο Κύριος Ιησούς.
διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖνΓια αυτό να κηρύξετε στους κήρυκες μαθητές, να πάτε όλοι στη Γαλιλαία
καὶ ὄψεσθε αὐτόν, ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν,
ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον.
και θα Τον δείτε Αναστημένο από τους νεκρούς
σαν Θεό και Ζωοδότη.
Β’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος βαρύς – «Μετά μύρων προσελθούσαις…». Ψάλλει ο κ. Δήμος Παπατζαλάκης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή