Ευαγγέλιο Κυριακής 27.11.2022

Ευαγγέλιο Κυριακής 27.11.2022 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΔ’ (ΙΓ’ Λουκά) – Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου – (Λκ. 18.18-27)

«Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν…»

Τῷ καιρῷ εκείνω, ἄρχων τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Εκείνον τον καιρό, κάποιος άρχοντας ήλθε κοντά στον Ιησού λέγοντας: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομίσω την αιώνια ζωή;» Είπε σε αυτόν ο Ιησούς: «Για ποιον λόγο με λες αγαθό; Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Γνωρίζεις τις εντολές. Μη διαπράξεις μοιχεία, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου.» Ο άρχοντας είπε: «Όλα αυτά τα τήρησα ήδη από όταν ήμουν νέος». Αφού τον άκουσε ο Ιησούς είπε σε αυτόν: «Ένα ακόμα πράγμα σου λείπει. Πούλησε ότι έχεις και δώσε τα στους φτωχούς, έτσι θα έχεις θησαυρό στον ουρανό, και ακολούθησέ με». Ο δε νεανίας ακούγοντάς το αυτό λυπήθηκε πολύ, διότι ήταν ο ίδιος πολύ πλούσιος. Βλέποντας τον ότι έγινε λυπημένος, ο Ιησούς είπε: «Πόσο δύσκολο είναι να εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν χρήματα! Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα μέσα από το κεφάλι καρφίτσας, παρά να εισέλθει πλούσιος μέσα στη βασιλεία του Θεού». Είπαν αυτοί που ακούγανε: «Και ποιος μπορεί να σωθεί;» Ο δε Ιησούς είπε: «Τα αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι δυνατά για τον Θεό».

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 27.11.2022