Απόστολος Κυριακής 27.11.2022

Απόστολος Κυριακής 27.11.2022 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΔ’ – (Ἐφεσ. 2.14-22)

Προκείμενον. Ἦχος βαρὺς.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.

«Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ…»

Ἀδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας· τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς· ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν Πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί, ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, αυτός που ένωσε αυτά που είχαν διαχωριστεί και διέλυσε τον φραγμό και το τείχος που υπήρχε μεταξύ Θεού και ανθρώπου, την έχθρα δηλαδή που είχε προκληθεί καταργώντας με τη σάρκα του τον Νόμο των εντολών και των διατάξεων, ώστε να κτίσει στον εαυτό του τις δύο φύσεις (θεϊκή και ανθρώπινη) σε μία, δημιουργώντας τον νέο άνθρωπο, φέρνοντας την ειρήνη. Συμφιλίωσε τους ανθρώπους σε ένα Σώμα με τον Θεό μέσω του Σταυρού, σκοτώνοντας πάνω του την έχθρα. Και ερχόμενος σας κήρυξε την ειρήνη σε αυτούς που βρίσκονται μακριά και κοντά, διότι μέσα από Εκείνον αποκτούμε τη σχέση μας εν Αγίω Πνεύματι με τον Πατέρα, τόσο οι Ιουδαίοι και όσο και οι εθνικοί. Άρα, δεν είστε πια ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και εξοικειωμένοι με τον Θεό, αφού οικοδομηθήκατε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, πάνω στον οποίο κατασκευάζεται όλη η οικοδομή για να γίνει άγιος Ναός του Κυρίου. Μέσα σε αυτόν και εσείς να οικοδομείστε μεταξύ σας σε κατοικία του Θεού εν Αγίω Πνεύματι.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 27.11.2022