«Εἰς το ὄρος τοῖς Μαθηταῖς…»

Εἰς το ὄρος τοῖς Μαθηταῖς...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Α’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος α’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Εἰς το ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διά την χαμόθεν ἔπαρσιν,Στους μαθητές Του, που σύμφωνα με την δική Του παραγγελία πήγαν βιαστικά στο βουνό της Γαλιλαίας,
διά την χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος,επειδή από τα χαμηλά θα ανέβαινε πια στον ουρανό,
εμφανίσθηκε ανάμεσά τους ο Κύριος.
και προσκυνήσαντες αὐτόν και την δοθεῖσαν ἐξουσίαν,
πανταχοῦ διδαχθέντες,
Και αφού Τον προσκύνησαν και διδάχθηκαν από όλα τα γεγονότα πως Εκείνος έχει πλέον λάβει όλη την εξουσία,
εἰς την ὑπ ‘ οὐρανόν ἐξαπεστέλλοντο,
κηρῦξαι την ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν,
έλαβαν την αποστολή να κηρύξουν σε όλη τη γη που σκεπάζει ο ουρανός, την εκ νεκρών Του ανάστασή
και την εἰς Οὐρανούς ἀποκατάστασιν·και την επάνοδό Του στον ουρανό.
οἷς και συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευδής ἐπηγγείλατο, Χριστός ὁ Θεός,Σε αυτούς υποσχέθηκε ο αψευδής Χριστός ο Θεός,
και Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.και Σωτήρας των ψυχών μας.
ΙΑ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος α’ – «Εἰς το ὄρος τοῖς Μαθηταῖς…». Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή