Απόστολος Κυριακής 20.11.2022

Απόστολος Κυριακής 20.11.2022 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΓ’ – (Ἐφεσ. 2.4-10)

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β΄.
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σε, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

«Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως…»

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί, ο Θεός έχοντας πλούσιο το έλεος Του, εξαιτίας της πολλής αγάπης Του, με την οποία μας περιέβαλε, αν και ήμασταν νεκροί από τα παραπτώματα, μας χάρισε την όντως Ζωή δια μέσω του Χριστού· γιατί από τη Θεία Χάρη σωζόμαστε· και σας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και σας έδωσε θέση στον Ουρανό πλάι στον Μονογενή Του Υιό, ώστε να φανεί στην επερχόμενη αιωνιότητα ο υπερβολικός πλούτος της Χάριτός Του. Διότι από τη Θεία Χάρη σώζεσθε, με μοναδικό όχημα την πίστη· κι αυτό όχι από τη δική σας δύναμη, διότι του Θεού είναι το δώρο αυτό, όχι δικό σας έργο για να μην καυχιέστε. Δικό Του δημιούργημα είμαστε, πλασμένοι εν Χριστώ Ιησού για έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός, ώστε να αποτελέσουν τον τρόπο της ζωής μας.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 20.11.2022