«Σήμερον τὰ στίφη τῶν Πιστῶν συνελθόντα…»

«Σήμερον τὰ στίφη τῶν Πιστῶν συνελθόντα...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καί νῦν και ἀεὶ καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἦχος πλ. β’. Σεργίου Ἁγιοπολίτου.

Σήμερον τὰ στίφη τῶν Πιστῶν συνελθόντα, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ τὴν θεόπαιδα Παρθένον καὶ Θεοτόκον, ἐν Ναῷ Κυρίου προσαγομένην, εὐσεβῶς ἀνευφημήσωμεν· τὴν προεκλεχθεῖσαν ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν, εἰς κατοικητήριον τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ τῶν ὅλων, Παρθένοι, λαμπαδηφοροῦσαι προπορεύεσθε, τῆς Ἀειπαρθένου τιμῶσαι, τὴν σεβάσμιον πρόοδον, Μητέρες, λύπην πᾶσαν ἀποθέμεναι, χαρμονικῶς συνακολουθήσατε, ὑμνοῦσαι τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ γενομένην, καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ κόσμου τὴν πρόξενον. Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὸ χαῖρε σὺν τῷ Ἀγγέλῳ ἐκβοήσωμεν, τῇ Κεχαριτωμένῃ, τῇ ἀεὶ πρεσβευούσῃ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


Χοροστατεί ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Λιβαδειάς κ. Ηλίας Στάθης.

«Σήμερον τὰ στίφη τῶν Πιστῶν συνελθόντα…»