«Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς μαθηταῖς…»

«Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς μαθηταῖς...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

ΙΑ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος πλ. δ’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς Μαθηταῖς σου Σωτὴρ
μετὰ τὴν Ἀνάστασιν,
Φανερώνοντας τον εαυτό Σου, Σωτήρα, στους μαθητές
μετά την Ανάσταση,
Σίμωνι δέδωκας τὴν τῶν προβάτων νομήν,ανέθεσες στον Πέτρο την διαποίμανση των προβάτων,
εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, τὴν τοῦ ποιμένειν φροντίδα αἰτῶν.ζητώντας του την ποιμαντική φροντίδα,
προς ανάκτιση της αγάπης Σου.
Διὸ καὶ ἔλεγε· Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου,
ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.
Για αυτό και έλεγε: «Αν με αγαπάς Πέτρε, φρόντισε τα αρνιά μου, ποίμαινε τα πρόβατά μου».
Ὁ δὲ εὐθέως ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον,
περὶ τοῦ ἄλλου Μαθητοῦ ἐπυνθάνετο.
Εκείνος ως φιλόστρογος αδερφός, αμέσως ρώτησε
για τον άλλο μαθητή.
Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε,Με τις πρεσβείες εκείνων Χριστέ, φύλαξε την ποίμνη Σου
ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν.από τους λύκους που την ρημάζουν.

ΙΑ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος πλ. δ’ – «Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς Μαθηταῖς σου…». Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή