«Μετά τήν εἰς Ἄδου κάθοδον…»

«Μετά τήν εἰς Ἄδου κάθοδον…» - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Ι’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος πλ. β’

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον, καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν,Μετά από την κάθοδό στον Άδη
και την Ανάσταση από τους νεκρούς,
ἀθυμοῦντες ὡς εἰκός, ἐπὶ τῷ χωρισμῷ σου
Χριστὲ οἱ Μαθηταί,
στεναχωρημένοι, όπως ήταν φυσικό λόγω του χωρισμού Σου Χριστέ, από αυτούς, οι Μαθητές,
πρὸς ἐργασίαν ἐτράπησαν·στράφηκαν προς την εργασία.
καὶ πάλιν πλοῖα καὶ δίκτυα,
καὶ ἄγρα οὐδαμοῦ.
Και πάλι ανέβηκαν στα πλοία και έπιασαν τα δίχτυα,
αλλά δεν υπήρχαν πουθενά ψάρια.
Ἀλλὰ σὺ Σῶτερ ἐμφανισθείς, ὡς δεσπότης πάντων,
δεξιοῖς τὰ δίκτυα κελεύεις βαλεῖν·
Αλλά εσύ Σωτήρα εμφανίστηκες, σαν άρχοντας των πάντων και τους διέταξες να ρίξουν τα δίχτυα από την δεξιά μεριά.
καὶ ἦν ὁ λόγος ἔργον εὐθύς, καὶ πλῆθος τῶν ἰχθύων πολύ,Και ο λόγος σου έγινε πράξη ευθύς αμέσως και η ποσότητα των ψαριών ήταν μεγάλη.
καὶ δεῖπνον ξένον ἕτοιμον ἐν γῇ·
οὗ μετασχόντων τότε σου τῶν Μαθητῶν,
Και υπήρχε έτοιμο δείπνο από Εσένα στη στεριά,
στο οποίο μετείχαν τότε και οι Μαθητές Σου.
καὶ ἡμᾶς νῦν νοητῶς καταξίωσον,
ἐντρυφῆσαι φιλάνθρωπε Κύριε.
Έτσι καταξίωσε και εμάς τώρα να εντρυφήσουμε πνευματικά, φιλάνθρωπε Κύριε.

Ι’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος πλ. β’ – «Μετά τήν εἰς Ἄδου κάθοδον…». Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχοντας Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Αθανάσιος Καραμάνης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή