Απόστολος Κυριακής 6.11.2022

Απόστολος Κυριακής 6.11.2022 - Απόστολος - Απαρχή

Κυριακή ΚΑ΄ Επιστολών (Γαλ. 2.16-20)

Προκείμενον. Ἦχος δ᾿.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε˙ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον.

«Καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου…»

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, καταλάβαμε ότι ένας άνθρωπος δεν γίνεται πραγματικά δίκαιος μέσα από τα έργα του Νόμου, αλλά μόνο μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να γίνουμε δίκαιοι μέσα από την πίστη μας σε Αυτόν και όχι μέσα από τον Νόμο, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει δίκαιος μέσα από τα έργα του Νόμου. Εάν λοιπόν προσπαθώντας να γίνουμε δίκαιοι στο όνομα του Χριστού, γινόμαστε και εμείς αμαρτωλοί, αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι υπηρέτης της αμαρτίας; Αλίμονο! Εάν, λοιπόν, αυτά που κατέλυσα, τα τηρώ πάλι, κάνω τον εαυτό μου παραβάτη. Εγώ, όμως, πέθανα για τον νόμο από τον νόμο, για να ζήσω με τον Θεό. Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Ό,τι ζω τώρα πια με τη σάρκα μου, το ζω μέσα από την πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για εμένα.

Απόστολος Κυριακής 6.11.2022
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή