«Ὤς επ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων…»

«Ὤς ἐσχάτων τῶν χρόνων...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Ζ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος πλ. α’

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων,
οὔσης ὀψίας Σαββάτων,
Όπως στα έσχατα χρόνια,
έτσι και ένα απόγευμα τότε της πρώτης μέρας της εβδομάδας
ἐφίστασαι τοῖς φίλοις Χριστέ,στάθηκες ανάμεσα στους φίλους Σου Χριστέ,
καί θαύματι θαῦμα βεβαιοῖς,και προσθέτεις ένα καινούργιο θαύμα πάνω στα προηγούμενα,
τῇ κεκλεισμένῃ εἰσόδῳ τῶν θυρῶν,
τήν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστασιν.
πιστοποιώντας με την είσοδό Σου από την κλειστή πόρτα
την Ανάστασή Σου.
ἀλλ᾽ ἔπλησας χαρᾶς τους Μαθητάς,
καί Πνεύματος ἁγίου μετέδωκας αὐτοῖς,
Τότε γέμισες με χαρά τούς Μαθητές,
τούς μετέδωσες Πνεύμα Άγιο,
καί ἐξουσίαν ἔνειμας ἀφέσεως ἁμαρτιῶν,και τούς χάρισες την εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες.
καί τόν Θωμᾶν οὐ κατέλιπες,
τῷ τῆς ἀπιστίας καταβαπτίζεσθαι κλύδωνι.
Αλλά και το Θωμά δεν εγκατέλειψες,
να βασανίζεται από την απιστία.
Διό παράσχου καί ἡμῖν γνῶσιν ἀληθῆ,. Γι’ αυτό και τώρα σέ παρακαλούμε,
χάρισε και σέ μας, την γνώση την αληθινή
καί ἄφεσιν πταισμάτων, εὔσπλαγχνε Κύριε.και των αμαρτιών μας τη συγχώρεση, εύσπλαχνε Κύριε.

Θ’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος πλ. α’ – «Ὤς επ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων…». Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου κ. Στυλιανός Κοντακιώτης. Μέλος του Πέτρου Πρωτοψάλτου κατά την ερμηνεία του Πέτρου Εφεσίου.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή