«Τά τῆς Μαρίας δάκρυα…»

«Μετά μύρων προσελθούσαις…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Η’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος πλ. δ’

ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα οὐ μάτην χεῖνται θερμῶς·Τα θερμά δάκρια της Μαρίας δεν χύνονται αδίκως.
ἰδοὺ γὰρ κατηξίωται, καὶ διδασκόντων ἀγγέλων,
καὶ τῆς ὄψεως τῆς σῆς ὦ Ἰησοῦ·
Ιδού λοιπόν καταξιώθηκε και να μάθει για την Ανάστασή σου
από τους αγγέλους αλλά και να δει και Εσένα, Ιησού.
ἀλλ’ ἔτι πρόσγεια φρονεῖ, οἷα γυνὴ ἀσθενής·Αλλά ακόμα σκέπτεται με γήινη λογική, ούσα γυναίκα και αδύναμη.
· διὸ καὶ ἀποπέμπεται μὴ προσψαῦσαί σοι Χριστέ.Για αυτό και την απομακρύνεις για να μην Σε ακουμπήσει Χριστέ.
Ἀλλ’ ὅμως κήρυξ πέμπεται τοῖς σοῖς μαθηταῖς,
οἷς εὐαγγέλια ἔφησε,
Αλλά αποπέμπεται σαν κήρυκας προς τους Μαθητές Σου,
στους οποίους μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμα,
τὴν πρὸς τὸν πατρῷον κλῆρον ἄνοδον ἀπαγγέλλουσα.αναγγέλοντας την άνοδό Σου προς την Πατρική κληρονομιά.
Μεθ’ ἧς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, τῆς ἐμφανείας σου,
Δέσποτα Κύριε.
Μαζί με αυτή αξίωσε και εμάς να δούμε την εμφάνισή σου,
Δέσποτα και Κύριε.
Η’ Εωθινόν Δοξαστικό – Ἦχος πλ. δ’ – «Τά τῆς Μαρίας δάκρυα…» Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. Μέλος επί τη βάση του αειμνήστου Άρχοντα Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θρασύβουλου Στανίτσα.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή