«Ὅταν δέ ἀκούσητε πολέμους καί ἀκοάς πολέμων, μή θροεῖσθε»

«Ὅταν δέ ἀκούσητε πολέμους καί ἀκοάς πολέμων, μή θροεῖσθε» - Πατερικός λόγος - Κείμενα - Απαρχή

Λόγος του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

Ακούσατε σήμερα τα λόγια του Χριστού: «Ὅταν δέ ἀκούσητε πολέμους καί ἀκοάς πολέμων, μή θροεῖσθε˙ δεῖ γάρ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω τό τέλος. Ἐγερθήσεται γάρ ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, καί ἔσονται σεισμοί κατά τόπους, καί ἔσονται λιμοί και ταραχαί. Παραδώσουσι γάρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καί ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε» (Μαρκ. 13, 7-9).

Καθώς ακούγατε, όλοι νιώθατε τι είναι ο πόλεμος, μόλις τώρα ζήσαμε τον φοβερό πόλεμο. Ακούτε και τώρα ειδήσεις για πολέμους, γιατί γίνονται αιματηροί εμφύλιοι πόλεμοι στη Κίνα, στην Ελλάδα. Συνεχίζεται ο κατακτητικός πόλεμος, ο καταραμένος πόλεμος στην Ινδονησία, συνεχίζεται ο εμφύλιος πόλεμος στην Ινδία. Ακούτε και τώρα για πόλεμο, ακούτε ειδήσεις για πολέμους, μια και η γη είναι γεμάτη από διαδόσεις για νέο φοβερό πόλεμο. Τρομακτικά, συνταρακτικά είναι αυτά τα νέα, όμως ο Κύριος λέει: «μή θροεῖσθε».

Να είστε ήρεμοι, να μην ταράττεστε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, διότι αυτό δεν μπορεί να μη γίνει. Εμέις δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτό, όμως ο Κύριος είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να συμβεί αυτό το τόσο τρομακτικό, το να εγερθεί ένα έθνος κατά του άλλου έθνους, το ένα βασίλειο κατά του άλλου βασιλείου, πρέπει να συμβούν λιμός, αναστατώσεις, εθνικές αναταραχές. Ωστόσο αυτές οι αναταραχές και τώρα υπάρχουν. Και όλα αυτά είναι αρχή ασθενειών, δεδομένου ότι οι φρικτές επιδημικές ασθένειες είναι συνήθεις συνέπειες του πολέμου και του λιμού˙ όπου πόλεμος, όπου λιμός, εκεί και ασθένειες. Αυτό είναι φοβερό, όμως, σε όλα αυτά ο Κύριος λέει: «μή θροεῖσθε».

Οφείλει να γίνει αυτό, το οποίο αποκαλύφθηκε στον μεγάλο απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο, στο νησί της Πάτμου. Σε αυτόν φανερώθηκε το τέλος του κόσμου, σε αυτόν παρουσιάστηκαν τρομακτικές, φοβερές εικόνες. Είδε ο άγιος Ιωάννης ἐπί τήν δεξιάν τοῦ καθημένου ἐπί τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καί ἔξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγίσιν ἑπτά. Καί εἶδεν ἄγγελον… κηρύσσοντα˙ τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τό βιβλίον καί λύσαι τάς σφραγίδας αὐτοῦ; (Αποκ. 5, 1-2).

Κανείς δεν μπορούσε να λύσει τις σφραγίδες. Ο άγιος Ιωάννης έκλαιγε πικρά˙ πώς είναι δυνατόν αυτό, κανείς να μην μπορεί να ανοίξει τις επτά σφραγίδες; Και του είπε ένας από τους πρεσβύτερους οι οποίοι περιέβαλλαν τον θρόνο: «Μην κλαις, ιδού έρχεται ο Αμνός του Θεού, ο Οποίος θυσιάστηκε για τη ζωή του κόσμου. Αυτός θα τις ανοίξει». Και τότε εμφανίστηκε ο Αμνός του Θεού και άρχισε να ανοίγει τις σφραγίδες.

«Καί εἶδον, καί ἰδού ἵππος λευκός, καί ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτόν ἔχων τόξον˙ καί ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καί ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Αποκ. 6, 2). Ποιος είναι αυτός ο καβαλάρης; Είναι εκείνος στον οποίο δόθηκε η νίκη, εκείνος, στον οποίο έχει δοθεί να νικάει στο όνομα του Χριστού. «Καί ὅτε ἤνοιξε τήν σφραγίδα τήν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῲου λέγοντος˙ ἔρχου. Καί ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καί τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτόν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τήν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καί ἵνα ἀλλήλους σφάξωσιν, καί ἐδόθη αὐτῷ μαχαίρα μεγάλη. Καί ὅτε ἤνοιξε τήν σφραγῖδα τήν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῲου λέγοντος, ἔρχου. Καί εἶδον, καί ἰδού ἵππος μέλας, καί ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτόν ἔχων ζυγόν ἐν τῇ χειρί αὐτοῦ˙ καί ἤκουσα ὡς φωνήν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῷων λέγουσαν˙ χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καί τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου˙ καί τό ἔλαιον καί τόν οἶνον μή ἀδικήσῃς» (Αποκ. 6, 3-6).

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ο καβαλάρης στο μαύρο άλογο αναγγέλει φοβερό λιμό, όταν θα πουλούν το σιτάρι και το κριθάρι έναντι τεράστιων ποσών. «Τό ἔλαιον καί τόν οἶνον μή ἀδικήσῃς» – μην τα στερείτε από εκείνους οι οποίοι είναι άγιοι.

«Καί ὅτε ἤνοιξε τήν σφραγίδα τήν τετάρτην, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῲου λέγοντος˙ ἔρχου. Καί εἶδον, καί ἰδού ἵππος χλωρός, καί ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καί ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ˙ καί ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπί τό τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καί ἐν λιμῷ καί ἐν θανάτῳ καί ὑπό τῶν θηρίων τῆς γῆς» (Αποκ. 6, 7-8).

Να εκείνο που θα συμβεί πριν από την παρουσία του Χριστού. Ιδού οι τέσσερις σφραγίδες των φοβερών αποκαλύψεων του καβαλάρη: ο καβαλάρης επάνω στο άσπρο άλογο, επάνω στο κοκκινωπό, επάνω στο μαύρο και το πιο φοβερό – επάνω στο κίτρινο άλογο και θα είναι ο θάνατος, ο λιμός, ο τρόμος και ο φόβος. Πότε θα γίνουν αυτά, ασφαλώς εμείς δεν το γνωρίζουμε, αφού ο Κύριος είπε ότι αυτό είναι γνωστό μόνο στον Ουράνιο Πατέρα. Σε εμάς όμως υπέδειξε μία σειρά σημείων, σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατό να αντιληφθούμε ότι πλησιάζει αυτή η ώρα.

Ο άγιος απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο: «Τοῦτο δέ γινωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροί χαλεποί˙ ἔσονται γάρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι» (Β΄ Τιμ. 3, 1-4).

Αυτά σάς εἶναι γνωστά. Τα γνωρίζετε. Παρ’ όλα αυτά ο Κύριος λέει: «μή θροεῖσθε˙ δεῖ γάρ γενέσθαι». Ο Κύριος μας λέει: όμως εσείς να προσέχετε τους εαυτούς σας, όταν θα τα δείτε όλα αυτά, όταν θα νιώσετε, ότι πλησιάζει η ημέρα εκείνη. Να μην ταράσσεστε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να προσέχετε, ώστε να μην είστε μεταξύ εκείνων για τους οποίους η Δευτέρα παρουσία του Χριστού θα είναι ανεκδιήγητος φόβος, ο οποίος θα κλονίζει τις ασεβείς ψυχές τους. Να προσέχετε, ώστε να μην είστε μεταξύ εκείνων οι οποίοι αναμένουν την αιώνια καταδίκη. Να προσέχετε, να προετοιμάζεστε, να είστε πάντοτε έτοιμοι για εκείνη την φοβερή ημέρα. Να εξομολογείσθε ενώπιον του Θεού τις αμαρτίες σας, να εξαγνίσετε τις ψυχές σας, να μετανοήσετε, να εξαγνιστείτε με βαθειά μετάνοια.

Και αν το κάνετε αυτό, και εάν στην ζωή σας είστε αγνοί, καλοί χριστιανοί, να μην ταράσσεστε, ακόμα και αν οι αμαρτωλοί ταράσσονται, γιατί για εσάς έχουν ειπωθεί τα λόγια του ευαγγελιστή Λουκά: «Ἀρχομένων δέ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καί ἐπάρατε τάς κεφαλάς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν» (Λουκ. 21, 28).

Να ποια θα πρέπει να είναι η ψυχική σας κατάσταση. Να μην ταράσσεστε. Ούτε να αντιμετωπίσετε με σύγχυση, με ταραγμένη ψυχή εκείνο, το οποίο σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, σύμφωνα με τα λόγια των αποστόλων, θα προηγηθεί της Φοβεράς Κρίσεως. Να μην ταράσσεστε, μόνο να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προετοιμάζεστε, ώστε χωρίς τρόμο, χωρίς ταραχή, αλλά χαρούμενα, με το κεφάλι ψηλά, να υποδεχτείτε εκείνη την ώρα, γιατί αυτή θα είναι η ώρα της απολυτρώσεώς σας.

Αμήν.

20 Φεβρουαρίου 1948

«Ὅταν δέ ἀκούσητε πολέμους καί ἀκοάς πολέμων, μή θροεῖσθε»