Απόστολος Κυριακής 23.10.2022

Απόστολος Κυριακής 23.10.2022 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή του Ιακώβου του αποστόλου, του αδελφοθέου

Προκείμενον. Ἦχος γ’. (Ψαλμός μστ’).
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν ψάλατε.
Πάντα τά ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

Προς Γάλατας Ἐπιστολῆς Παύλου τό Ἀνάγνωσμα.

Ἀδελφοί, γνωρίζω δὲ ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα στορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέ­ρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί, σας γνωστοποιώ ότι το Ευαγγέλιο που κήρυξα σε εσάς δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Ούτε το παρέλαβα, ούτε το διδάχθηκα από άνθρωπο, αλλά μέσα από την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Έχετε ακούσει για τη μεταστροφή μου, όταν ακολουθούσα τον Ιουδαϊκό νόμο και ότι με υπερβολικό ζήλο καταδίωκα την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την αφανίσω. Και προόδευσα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από άλλους συνομηλίκους μου και συμπατριώτες μου, δείχνοντας περισσότερο ζήλο για τις πατρικές μου παραδόσεις. Όταν, λοιπόν, θεώρησε ο Θεός (Αυτός που με εξέλεξε ήδη από την κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε μέσα από την Χάρη Του) ότι είναι καιρός να αποκαλύψω τον Υιό Του, για να κυρήξω το μήνυμά Του σε όλα τα έθνη, τότε χωρίς να συμβουλευτώ σάρκα και αίμα, δηλαδή κανέναν άνθρωπο και χωρίς να ανέβω προς τα Ιεροσόλυμα, στους προηγούμενους δηλαδή αποστόλους, πορεύθηκα προς την Αραβία και μετά επέστρεψα στη Δαμασκό. Μόνο μετά από τρία χρόνια πήγα στα Ιεροσόλυμα, για να γνωρίσω τον Πέτρο, με τον οποίο και έμεινα για δεκαπέντε μέρες. Άλλον από τους Αποστόλους δεν είδα, παρά μόνο τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 23.10.2022