Ευαγγέλιο Κυριακής 18.9.2022

Ευαγγέλιο Κυριακής 18.9.2022 - Ευαγγέλιο - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Mετά την Ύψωσιν – Μκ. 8.34-9.1

Τὶ γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήση τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σώσαι, ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τὶ γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήση τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τὶ δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθὴ μὲ καὶ τοὺς ἐμοῦς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσὶ τίνες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Αυτός, λοιπόν, που θέλει να σώσει την ψυχή του, θα πρέπει να τη θυσιάσει, αυτός δε που θα θυσιάσει την ψυχή του στο όνομά Μου και στο όνομα του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Σε τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσει την ψυχή του; Ή εάν άνθρωπος χάσει την ψυχή του, τι θα δώσει ως αντάλλαγμα για αυτήν; Οποιοσδήποτε, λοιπόν, ντραπεί για εμένα και τους λόγους μου εξαιτίας αυτής της μοιχαλίδας και αμαρτωλής γενιάς, έτσι και ο Υιός του Ανθρώπου θα ντραπεί για αυτόν, όταν θα βρεθεί μπροστά στη δόξα του Πατέρα Αυτού δίπλα στους αγγέλους και τους αγίους». Και έλεγε σε αυτούς: «Αλήθεια σας λέω, υπάρχουν κάποιοι από εσάς εδώ που ακούνε, οι οποίοι δεν θα γνωρίσουν ποτέ τον θάνατο, προτού δουν τη βασιλεία του Θεού να έρχεται στον κόσμο με τη δύναμή της».

Ευαγγέλιο Κυριακής 18.9.2022