Απόστολος Κυριακής 4.9.2022

Απόστολος Κυριακής 4.9.2022 - Απόστολος - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Κυριακή ΙΒ’ Επιστολών (Α΄ Κορ. 15.1-11)

Χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη.

Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι᾿ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα ὤφθη ᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾿ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, σας γνωστοποιώ το Ευαγγέλιο που σας ανήγγειλα, το οποίο παραλάβατε και στο οποίο από τότε στηρίζεστε αλλά και δια του οποίου σώζεστε, εάν το τηρείτε σταθερά όπως σας δίδαξα, εκτός και αν πιστεύσατε άσκοπα. Παρέδωσα, λοιπόν, σε εσάς αυτό που παρέλαβα και εγώ: το μήνυμα ότι ο Χριστός θανατώθηκε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις Γραφές, ότι ενταφιάστηκε και ότι αναστήθηκε την τρίτη μέρα, όπως επίσης μας μαρτυρούν οι Γραφές και ότι εμφανίστηκε τότε στον Κήφα και έπειτα στους δώδεκα αποστόλους Του. Έπειτα τον είδαν μια φορά πάνω από πεντακόσιοι αδελφοί μας, εκ των οποίων οι περισσότεροι ζουν ακόμη, ενώ κάποιοι έχουν κοιμηθεί. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο και έπειτα σε όλους τους αποστόλους Του. Τελευταίο από όλους, σαν έκτρωμα, άφησε εμένα για να εμφανιστεί. Διότι εγώ είμαι ο μικρότερος από όλους τους αποστόλους, που δεν είμαι άξιος καν να λέγομαι απόστολος, αφού διέπραξα διωγμούς κατά της Εκκλησίας του Θεού. Μέσα από τη χάρη του Θεού είμαι αυτός που είμαι αυτή τη στιγμή. Και η χάρη Του, αυτή που δέχθηκα και εγώ, δεν έμεινε χωρίς καρπούς, αφού κόπιασα περισσότερο από τους προηγούμενους. Όχι εγώ μόνος μου, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνοι, το ίδιο Ευαγγέλιο κηρύττουμε και με τον ίδιο τρόπο εσείς πιστεύετε σε αυτό.

Απόστολος Κυριακής 4.9.2022
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή