«Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ…»

«Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Απολυτίκιο της Αρχής της Ινδίκτου

Πρωτότυπο – Ἦχος α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως, Ο δημιουργός ολόκληρης της κτίσης,
ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος,Εσύ, που έχεις υπό την εξουσία Σου τους χρόνους και τις εποχές,
εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε,ευλόγησε τον νέο χρονικό κύκλο της χρηστότητας Σου, Κύριε,
φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς Βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου,φυλάσσοντας σε ειρήνη τους βασιλείς και την πόλη σου,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.και σώσε μας με τις πρεσβείες της Θεοτόκου.

«Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ…»

«Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ…» – Aπολυτίκιο της Αρχής της Ινδίκτου – Ἦχος β’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή