Ευαγγέλιο Κυριακής 21.8.2022

Ευαγγέλιο Κυριακής 21.8.2022 - Ευαγγέλιο - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Κυριακή Ι’ Ματθαίου (Μτθ. 17.14-23)

Ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Εκείνο τον καιρό, κάποιος άνθρωπος πλησίασε τον Ιησού, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαγχνίσου τον γιο μου, γιατί έχει δαιμονιστεί και αυτοτραυματίζεται. Πολλές φορές ρίχνει τον εαυτό του στη φωτιά και άλλες φορές στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν κατάφεραν να τον θεραπεύσουν». Του απάντησε τότε ο Ιησούς: «Ω, άπιστη και διεστραμμένη γενιά! Μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας; Μέχρι πότε θα σας ανέχομαι; Φέρτε τον μπροστά μου». Και επέπληξε ο Ιησούς το δαιμόνιο και βγήκε από το παιδί και από εκείνη την ώρα θεραπεύτηκε. Τότε πλησίασαν τον Ιησού οι μαθητές του κατ’ ιδίαν και του είπαν: «Γιατί εμείς δεν καταφέραμε να διώξουμε το δαιμόνιο;» και ο Ιησούς τους είπε: «Εξαιτίας της απιστίας σας. Γιατί αληθινά σας λέω, εάν έχετε πίστη ακόμα και σαν μικρό σπόρο σιναπιού, θα μπορείτε να λέτε στο βουνό αυτό να μετακινηθεί και θα μετακινείται και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για εσάς. Διότι οι δαίμονες δεν εκδιώκονται παρά μόνο μέσω της προσευχής και της νηστείας». Ενώ αυτοί επέστρεφαν στη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του Ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί στα χέρια των ανθρώπων να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Και οι μαθητές λυπήθηκαν πολύ.

Ευαγγέλιο Κυριακής 21.8.2022