Ευαγγέλιο Κυριακής 31.7.2022

Ευαγγέλιο 31.7.2022 - Ευαγγέλιο - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Κυριακή Ζ’ Ματθαίου (Ματθ. 9.27-35)

Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Εκείνο τον καιρό, καθώς προχωρούσε ο Ιησούς, τον ακολουθούσαν δύο τυφλοί που φώναζαν κι έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας, Υιέ του Δαβίδ». Κι όταν έφτασε σε ένα σπίτι πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να σας θεραπεύσω;» Αυτοί απαντούν: «Ναι Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε: «Ας γίνει αυτό που πιστέψατε. Και άνοιξαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε: «Προσέξτε να μην το μάθει κανένας». Αυτοί όμως μόλις βγήκαν έξω διέδωσαν τη φήμη σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ, λοιπόν, έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν άνθρωπο κωφάλαλο υπό δαιμονική επήρεια. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, ο κωφάλαλος μίλησε και ο κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδε ο λαός Ισραήλ τέτοια πράγματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σ’ όλες τις πόλεις και τα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στον λαό.

Ευαγγέλιο Κυριακής 31.7.2022
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή