Ευαγγέλιο Κυριακής 24.7.2022

Ευαγγέλιο Κυριακής 24.7.2022 - Ευαγγέλιο - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Χριστίνης μεγαλομάρτυρος (Ματθ. 9.1-8)

«…ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.»

Τῷ καιρῷ εκείνω, ἐμβὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.
Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.


Μετάφραση στη Νεοελληνική

«…σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου.»

Τον καιρό εκείνο, αφού μπήκε σε πλοιάριο ο Ιησούς, πέρασε απέναντι και εισήλθε στην δική του πόλη. Και εκεί κάποιο έφεραν μπροστά Του έναν παράλυτο ο οποίος ήταν ξαπλωμένος πάνω σε ένα κρεβάτι. Και βλέποντας ο Ιησούς της πίστη τους είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος παιδί μου. Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Βλέποντάς το αυτό κάποιοι από τους γραμματείς, είπαν μεταξύ τους, ότι Αυτός είναι βλάσφημος. Γνωρίζοντας ο Ιησούς τις σκέψεις αυτών, τους είπε: «Γιατί σκέπτεσθε πονηρά μέσα στην καρδιά σας; Τί είναι πιο εύκολο να πω; «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου» ή να πω «Σήκω επάνω και περπάτα;». Για να δείτε ότι ο Υιός του Ανθρώπου έχει εξουσία επί της γης, να συγχωρεί τις αμαρτίες», τότε λέει στον παράλυτο, «σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου.» Και αφού σηκώθηκε, πήγε στον οίκο του. Αφού το είδαν αυτό οι παρευρισκόμενοι, θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό, αυτό που έδωσε την εξουσία αυτή στους ανθρώπους.

Ευαγγέλιο Κυριακής 24.7.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή