Απόστολος Κυριακής 24.7.2022

Απόστολος Κυριακής 24.7.2022 - Απόστολος - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Κυρ. ΣΤ’ Επιστολών – Χριστίνης μεγαλομάρτυρος (Ρωμ. 12.6-14)

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν

Ἀδελφοί, έχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Σας παρακαλώ αδελφοί, μέσω του ελέους του Θεού, ας καταστήσουμε τα σώματά μας ζωντανή θυσία…

Αδελφοί, αφού έχουμε διάφορα χαρίσματα που μας δόθηκαν από την Χάρη, εάν έχουμε το χάρισμα της προφητείας ας προφητεύομε ανάλογα με την πίστη μας. Εάν έχουμε το χάρισμα της διακονίας, ας ασχοληθούμε με την διακονία. Αυτός που διδάσκει, ας ασχοληθεί με την διδασκαλία του. Εάν έχει το χάρισμα της παράκλησης, να πράττει την παράκληση. Αυτός που δίδει, ας δίδει γενναιόδωρα. Αυτός που προΐσταται ας προΐσταται επιμελώς. Αυτός που αποδίδει ελεημοσύνη, να την αποδίδει με χαρά. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής, να αποβάλετε την πονηρία και να προσκολληθείτε στην αγαθότητα. Να είστε στοργικοί ο ένας για τον άλλον, μέσω της αγάπης για τον αδελφό. Να αποδίδετε πάντοτε πρωτοβουλία στην απόδοση τιμής για τον άλλον. Στην επιμέλειά σας μην δείξετε οκνηρία. Το πνεύμα σας να είναι θερμό πάντοτε και πάντοτε να εργάζεστε για τον Κύριο. Έχοντας την ελπίδα να χαίρεστε, να υπομένετε τη θλίψη, να επιμένετε στην προσευχή. Να προσμένετε στις ανάγκες των Χριστιανών και να επιδιώκετε πάντοτε την φιλοξενία. Να εύχεσθε για αυτούς που σας διώκουν, να εύχεσθε για αυτούς και ποτέ μην τους καταραστείτε.

Απόστολος Κυριακής 24.7.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή